Mandorah Jetty – Jan 75

Mandorah Jetty - Jan 1975