PMG Shed at Mandorah Jetty – Jan 75

PMG Shed at Mandorah Jetty - Jan 1975